โรงเรียนบ้านหลังสอด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 12 0 1 0 0 19
ร้อยละ 37.50 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 59.38 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 18 7 16 0 0 71
ร้อยละ 16.07 % 6.25 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 63.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 20
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 36 7 19 0 0 110
ร้อยละ 20.93 % 4.07 % 11.05 % 0.00 % 0.00 % 63.95 %

144 : 30 , 7 , 17 , 0 , 0 , 90...20.83 , 4.86 , 11.81 , 0.00 , 0.00 , 62.50 = 54 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05%

Powered By www.thaieducation.net