โรงเรียนบ้านหลังสอด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 13 0 1 0 0 19
ร้อยละ 39.39 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 57.58 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 20 7 17 0 0 70
ร้อยละ 17.54 % 6.14 % 14.91 % 0.00 % 0.00 % 61.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 20
ร้อยละ 24.14 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 40 7 20 0 0 109
ร้อยละ 22.73 % 3.98 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 61.93 %

147 : 33 , 7 , 18 , 0 , 0 , 89...22.45 , 4.76 , 12.24 , 0.00 , 0.00 , 60.54 = 58 : 39.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 38.07%

Powered By www.thaieducation.net