โรงเรียนบ้านคลองโตนด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 42
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
252
จำนวน(คน) 6 2 29 0 0 215
ร้อยละ 2.38 % 0.79 % 11.51 % 0.00 % 0.00 % 85.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 10 2 35 0 0 257
ร้อยละ 3.29 % 0.66 % 11.51 % 0.00 % 0.00 % 84.54 %

304 : 10 , 2 , 35 , 0 , 0 , 257...3.29 , 0.66 , 11.51 , 0.00 , 0.00 , 84.54 = 47 : 15.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.46%

Powered By www.thaieducation.net