โรงเรียนบ้านคลองโตนด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 45
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 84.91 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 6 4 20 0 0 227
ร้อยละ 2.33 % 1.56 % 7.78 % 0.00 % 0.00 % 88.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 310 คน
จำนวน(คน) 7 4 27 0 0 272
ร้อยละ 2.26 % 1.29 % 8.71 % 0.00 % 0.00 % 87.74 %

310 : 7 , 4 , 27 , 0 , 0 , 272...2.26 , 1.29 , 8.71 , 0.00 , 0.00 , 87.74 = 38 : 12.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26%

Powered By www.thaieducation.net