โรงเรียนบ้านหนองกุลา (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 110
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
357
จำนวน(คน) 14 10 48 5 5 275
ร้อยละ 3.92 % 2.80 % 13.45 % 1.40 % 1.40 % 77.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
104
จำนวน(คน) 6 3 13 2 1 79
ร้อยละ 5.77 % 2.88 % 12.50 % 1.92 % 0.96 % 75.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 581 คน
จำนวน(คน) 24 13 67 7 6 464
ร้อยละ 4.13 % 2.24 % 11.53 % 1.20 % 1.03 % 79.86 %

477 : 18 , 10 , 54 , 5 , 5 , 385...3.77 , 2.10 , 11.32 , 1.05 , 1.05 , 80.71 = 92 : 19.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 581 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 20.14%

Powered By www.thaieducation.net