โรงเรียนบ้านหนองกรับ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 7
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 1 5 0 1 2 47
ร้อยละ 1.79 % 8.93 % 0.00 % 1.79 % 3.57 % 83.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 3 6 0 1 2 54
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 0.00 % 1.52 % 3.03 % 81.82 %

66 : 3 , 6 , 0 , 1 , 2 , 54...4.55 , 9.09 , 0.00 , 1.52 , 3.03 , 81.82 = 12 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net