โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 36
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 17 9 16 4 5 98
ร้อยละ 11.41 % 6.04 % 10.74 % 2.68 % 3.36 % 65.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 20 10 17 4 5 134
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 8.95 % 2.11 % 2.63 % 70.53 %

190 : 20 , 10 , 17 , 4 , 5 , 134...10.53 , 5.26 , 8.95 , 2.11 , 2.63 , 70.53 = 56 : 29.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47%

Powered By www.thaieducation.net