โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 2 1 2 3 30
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 2.38 % 4.76 % 7.14 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 10 6 10 16 16 94
ร้อยละ 6.58 % 3.95 % 6.58 % 10.53 % 10.53 % 61.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 14 8 11 18 19 124
ร้อยละ 7.22 % 4.12 % 5.67 % 9.28 % 9.79 % 63.92 %

194 : 14 , 8 , 11 , 18 , 19 , 124...7.22 , 4.12 , 5.67 , 9.28 , 9.79 , 63.92 = 70 : 36.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 36.08%

Powered By www.thaieducation.net