โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 7 1 3 1 27
ร้อยละ 7.14 % 16.67 % 2.38 % 7.14 % 2.38 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 19 14 10 7 10 92
ร้อยละ 12.50 % 9.21 % 6.58 % 4.61 % 6.58 % 60.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 22 21 11 10 11 119
ร้อยละ 11.34 % 10.82 % 5.67 % 5.15 % 5.67 % 61.34 %

194 : 22 , 21 , 11 , 10 , 11 , 119...11.34 , 10.82 , 5.67 , 5.15 , 5.67 , 61.34 = 75 : 38.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 38.66%

Powered By www.thaieducation.net