โรงเรียนวัดปรือกระเทียม (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 31
ร้อยละ 11.36 % 2.27 % 15.91 % 0.00 % 0.00 % 70.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 15
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 26.92 % 0.00 % 0.00 % 57.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 7 3 17 0 0 69
ร้อยละ 7.29 % 3.13 % 17.71 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %

70 : 5 , 1 , 10 , 0 , 0 , 54...7.14 , 1.43 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 77.14 = 16 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net