โรงเรียนวัดบึงกอก (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 20
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 71
ร้อยละ 3.61 % 1.20 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 85.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 7 0 5 0 0 31
ร้อยละ 16.28 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 11 2 16 1 0 122
ร้อยละ 7.24 % 1.32 % 10.53 % 0.66 % 0.00 % 80.26 %

109 : 4 , 2 , 11 , 1 , 0 , 91...3.67 , 1.83 , 10.09 , 0.92 , 0.00 , 83.49 = 18 : 16.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.74%

Powered By www.thaieducation.net