โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 10
ร้อยละ 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 5 5 3 2 4 44
ร้อยละ 7.94 % 7.94 % 4.76 % 3.17 % 6.35 % 69.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 6 7 3 2 4 54
ร้อยละ 7.89 % 9.21 % 3.95 % 2.63 % 5.26 % 71.05 %

76 : 6 , 7 , 3 , 2 , 4 , 54...7.89 , 9.21 , 3.95 , 2.63 , 5.26 , 71.05 = 22 : 28.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95%

Powered By www.thaieducation.net