โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
238
จำนวน(คน) 19 12 10 15 18 164
ร้อยละ 7.98 % 5.04 % 4.20 % 6.30 % 7.56 % 68.91 %
ระดับประถมศึกษา
747
จำนวน(คน) 39 79 35 82 114 398
ร้อยละ 5.22 % 10.58 % 4.69 % 10.98 % 15.26 % 53.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 985 คน
จำนวน(คน) 58 91 45 97 132 562
ร้อยละ 5.89 % 9.24 % 4.57 % 9.85 % 13.40 % 57.06 %

985 : 58 , 91 , 45 , 97 , 132 , 562...5.89 , 9.24 , 4.57 , 9.85 , 13.40 , 57.06 = 423 : 42.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 985 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 423 คน คิดเป็นร้อยละ 42.94%

Powered By www.thaieducation.net