โรงเรียนวัดวังเป็ด (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 0 0 12 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 24.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 37 6 1 1 1 29
ร้อยละ 49.33 % 8.00 % 1.33 % 1.33 % 1.33 % 38.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 37 6 1 13 1 67
ร้อยละ 29.60 % 4.80 % 0.80 % 10.40 % 0.80 % 53.60 %

125 : 37 , 6 , 1 , 13 , 1 , 67...29.60 , 4.80 , 0.80 , 10.40 , 0.80 , 53.60 = 58 : 46.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40%

Powered By www.thaieducation.net