โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 6 4 2 1 1 12
ร้อยละ 23.08 % 15.38 % 7.69 % 3.85 % 3.85 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 9 7 6 6 4 65
ร้อยละ 9.28 % 7.22 % 6.19 % 6.19 % 4.12 % 67.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 7 5 6 6 2 19
ร้อยละ 15.56 % 11.11 % 13.33 % 13.33 % 4.44 % 42.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 22 16 14 13 7 96
ร้อยละ 13.10 % 9.52 % 8.33 % 7.74 % 4.17 % 57.14 %

123 : 15 , 11 , 8 , 7 , 5 , 77...12.20 , 8.94 , 6.50 , 5.69 , 4.07 , 62.60 = 46 : 37.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net