โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 1 0 2 0 33
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 14 20 21 20 18 62
ร้อยละ 9.03 % 12.90 % 13.55 % 12.90 % 11.61 % 40.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 6 7 13 13 7 34
ร้อยละ 7.50 % 8.75 % 16.25 % 16.25 % 8.75 % 42.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 21 28 34 35 25 129
ร้อยละ 7.72 % 10.29 % 12.50 % 12.87 % 9.19 % 47.43 %

192 : 15 , 21 , 21 , 22 , 18 , 95...7.81 , 10.94 , 10.94 , 11.46 , 9.38 , 49.48 = 97 : 50.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 52.57%

Powered By www.thaieducation.net