โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 21
ร้อยละ 21.88 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 9 3 9 2 0 64
ร้อยละ 10.34 % 3.45 % 10.34 % 2.30 % 0.00 % 73.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 3 15 2 0 35
ร้อยละ 1.79 % 5.36 % 26.79 % 3.57 % 0.00 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 17 6 28 4 0 120
ร้อยละ 9.71 % 3.43 % 16.00 % 2.29 % 0.00 % 68.57 %

119 : 16 , 3 , 13 , 2 , 0 , 85...13.45 , 2.52 , 10.92 , 1.68 , 0.00 , 71.43 = 34 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net