โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 8 0 4 0 0 17
ร้อยละ 27.59 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 58.62 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 10 3 8 1 0 63
ร้อยละ 11.76 % 3.53 % 9.41 % 1.18 % 0.00 % 74.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 3 14 2 0 36
ร้อยละ 1.79 % 5.36 % 25.00 % 3.57 % 0.00 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 19 6 26 3 0 116
ร้อยละ 11.18 % 3.53 % 15.29 % 1.76 % 0.00 % 68.24 %

114 : 18 , 3 , 12 , 1 , 0 , 80...15.79 , 2.63 , 10.53 , 0.88 , 0.00 , 70.18 = 34 : 29.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76%

Powered By www.thaieducation.net