โรงเรียนวัดหนองพะยอม (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 20
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 7 0 10 0 0 116
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.52 % 0.00 % 0.00 % 87.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.97 % 0.00 % 0.00 % 81.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 9 0 24 0 0 183
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 84.72 %

158 : 9 , 0 , 13 , 0 , 0 , 136...5.70 , 0.00 , 8.23 , 0.00 , 0.00 , 86.08 = 22 : 13.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28%

Powered By www.thaieducation.net