โรงเรียนวัดหนองอ้อ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 2 2 2 5
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 35.71 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 3 4 5 4 3 42
ร้อยละ 4.92 % 6.56 % 8.20 % 6.56 % 4.92 % 68.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 5 5 7 6 5 47
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 9.33 % 8.00 % 6.67 % 62.67 %

75 : 5 , 5 , 7 , 6 , 5 , 47...6.67 , 6.67 , 9.33 , 8.00 , 6.67 , 62.67 = 28 : 37.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33%

Powered By www.thaieducation.net