โรงเรียนวัดบ้านดง (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 4 4 3 0 0 39
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 12 20 13 0 0 80
ร้อยละ 9.60 % 16.00 % 10.40 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 3 6 4 0 0 63
ร้อยละ 3.95 % 7.89 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 82.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 19 30 20 0 0 182
ร้อยละ 7.57 % 11.95 % 7.97 % 0.00 % 0.00 % 72.51 %

175 : 16 , 24 , 16 , 0 , 0 , 119...9.14 , 13.71 , 9.14 , 0.00 , 0.00 , 68.00 = 56 : 32.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.49%

Powered By www.thaieducation.net