โรงเรียนสะพานที่ 3 (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
197
จำนวน(คน) 23 33 0 0 0 141
ร้อยละ 11.68 % 16.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.57 %
ระดับประถมศึกษา
396
จำนวน(คน) 16 30 70 0 0 280
ร้อยละ 4.04 % 7.58 % 17.68 % 0.00 % 0.00 % 70.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 593 คน
จำนวน(คน) 39 63 70 0 0 421
ร้อยละ 6.58 % 10.62 % 11.80 % 0.00 % 0.00 % 70.99 %

593 : 39 , 63 , 70 , 0 , 0 , 421...6.58 , 10.62 , 11.80 , 0.00 , 0.00 , 70.99 = 172 : 29.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 593 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 29.01%

Powered By www.thaieducation.net