โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
409
จำนวน(คน) 38 3 39 41 22 266
ร้อยละ 9.29 % 0.73 % 9.54 % 10.02 % 5.38 % 65.04 %
ระดับประถมศึกษา
1634
จำนวน(คน) 70 25 314 95 177 953
ร้อยละ 4.28 % 1.53 % 19.22 % 5.81 % 10.83 % 58.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2043 คน
จำนวน(คน) 108 28 353 136 199 1219
ร้อยละ 5.29 % 1.37 % 17.28 % 6.66 % 9.74 % 59.67 %

2043 : 108 , 28 , 353 , 136 , 199 , 1219...5.29 , 1.37 , 17.28 , 6.66 , 9.74 , 59.67 = 824 : 40.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2043 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 824 คน คิดเป็นร้อยละ 40.33%

Powered By www.thaieducation.net