โรงเรียนวัดเนินมะคึก (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 16 7 11 4 2 47
ร้อยละ 18.39 % 8.05 % 12.64 % 4.60 % 2.30 % 54.02 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 37 8 26 3 0 125
ร้อยละ 18.59 % 4.02 % 13.07 % 1.51 % 0.00 % 62.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 5 0 17 0 0 42
ร้อยละ 7.81 % 0.00 % 26.56 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 58 15 54 7 2 214
ร้อยละ 16.57 % 4.29 % 15.43 % 2.00 % 0.57 % 61.14 %

286 : 53 , 15 , 37 , 7 , 2 , 172...18.53 , 5.24 , 12.94 , 2.45 , 0.70 , 60.14 = 114 : 39.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.86%

Powered By www.thaieducation.net