โรงเรียนวัดอินทรีย์ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 0
ร้อยละ 25.00 % 50.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
13
จำนวน(คน) 3 7 2 0 1 0
ร้อยละ 23.08 % 53.85 % 15.38 % 0.00 % 7.69 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 17 คน
จำนวน(คน) 4 9 3 0 1 0
ร้อยละ 23.53 % 52.94 % 17.65 % 0.00 % 5.88 % 0.00 %

17 : 4 , 9 , 3 , 0 , 1 , 0...23.53 , 52.94 , 17.65 , 0.00 , 5.88 , 0.00 = 17 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net