โรงเรียนวัดบ้านใหม่ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 7 6 4 4 4 44
ร้อยละ 10.14 % 8.70 % 5.80 % 5.80 % 5.80 % 63.77 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 9 18 17 7 17 139
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 8.21 % 3.38 % 8.21 % 67.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114
จำนวน(คน) 10 12 13 6 13 60
ร้อยละ 8.77 % 10.53 % 11.40 % 5.26 % 11.40 % 52.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 390 คน
จำนวน(คน) 26 36 34 17 34 243
ร้อยละ 6.67 % 9.23 % 8.72 % 4.36 % 8.72 % 62.31 %

276 : 16 , 24 , 21 , 11 , 21 , 183...5.80 , 8.70 , 7.61 , 3.99 , 7.61 , 66.30 = 93 : 33.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 390 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69%

Powered By www.thaieducation.net