โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 5 4 0 0 31
ร้อยละ 6.98 % 11.63 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 72.09 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 5 6 14 1 1 71
ร้อยละ 5.10 % 6.12 % 14.29 % 1.02 % 1.02 % 72.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 4 2 8 0 0 31
ร้อยละ 8.89 % 4.44 % 17.78 % 0.00 % 0.00 % 68.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 12 13 26 1 1 133
ร้อยละ 6.45 % 6.99 % 13.98 % 0.54 % 0.54 % 71.51 %

141 : 8 , 11 , 18 , 1 , 1 , 102...5.67 , 7.80 , 12.77 , 0.71 , 0.71 , 72.34 = 39 : 27.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49%

Powered By www.thaieducation.net