โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 2 1 3 1 28
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 2.63 % 7.89 % 2.63 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 2 2 2 0 100
ร้อยละ 2.75 % 1.83 % 1.83 % 1.83 % 0.00 % 91.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 32
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 8 4 6 6 1 160
ร้อยละ 4.32 % 2.16 % 3.24 % 3.24 % 0.54 % 86.49 %

147 : 6 , 4 , 3 , 5 , 1 , 128...4.08 , 2.72 , 2.04 , 3.40 , 0.68 , 87.07 = 19 : 12.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51%

Powered By www.thaieducation.net