โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 16 5 6 1 1 48
ร้อยละ 20.78 % 6.49 % 7.79 % 1.30 % 1.30 % 62.34 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 11 10 33 2 0 159
ร้อยละ 5.12 % 4.65 % 15.35 % 0.93 % 0.00 % 73.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
140
จำนวน(คน) 9 1 21 0 0 109
ร้อยละ 6.43 % 0.71 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 77.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 432 คน
จำนวน(คน) 36 16 60 3 1 316
ร้อยละ 8.33 % 3.70 % 13.89 % 0.69 % 0.23 % 73.15 %

292 : 27 , 15 , 39 , 3 , 1 , 207...9.25 , 5.14 , 13.36 , 1.03 , 0.34 , 70.89 = 85 : 29.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 432 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 26.85%

Powered By www.thaieducation.net