โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 5 4 5 5 18
ร้อยละ 5.13 % 12.82 % 10.26 % 12.82 % 12.82 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 6 13 14 20 3 27
ร้อยละ 7.23 % 15.66 % 16.87 % 24.10 % 3.61 % 32.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 1 6 1 10 13
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 17.65 % 2.94 % 29.41 % 38.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 11 19 24 26 18 58
ร้อยละ 7.05 % 12.18 % 15.38 % 16.67 % 11.54 % 37.18 %

122 : 8 , 18 , 18 , 25 , 8 , 45...6.56 , 14.75 , 14.75 , 20.49 , 6.56 , 36.89 = 77 : 63.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 62.82%

Powered By www.thaieducation.net