โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 9 3 2 1 9
ร้อยละ 11.11 % 33.33 % 11.11 % 7.41 % 3.70 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 5 4 26 1 12 42
ร้อยละ 5.56 % 4.44 % 28.89 % 1.11 % 13.33 % 46.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 8 13 29 3 13 51
ร้อยละ 6.84 % 11.11 % 24.79 % 2.56 % 11.11 % 43.59 %

117 : 8 , 13 , 29 , 3 , 13 , 51...6.84 , 11.11 , 24.79 , 2.56 , 11.11 , 43.59 = 66 : 56.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 56.41%

Powered By www.thaieducation.net