โรงเรียนบ้านโละใหญ่ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 22
ร้อยละ 10.00 % 6.67 % 6.67 % 3.33 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 4 4 4 3 0 83
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 4.08 % 3.06 % 0.00 % 84.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 7 6 6 4 0 105
ร้อยละ 5.47 % 4.69 % 4.69 % 3.13 % 0.00 % 82.03 %

128 : 7 , 6 , 6 , 4 , 0 , 105...5.47 , 4.69 , 4.69 , 3.13 , 0.00 , 82.03 = 23 : 17.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97%

Powered By www.thaieducation.net