โรงเรียนบ้านโละใหญ่ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 22
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 9.68 % 3.23 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 5 4 5 4 0 84
ร้อยละ 4.90 % 3.92 % 4.90 % 3.92 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 8 6 8 5 0 106
ร้อยละ 6.02 % 4.51 % 6.02 % 3.76 % 0.00 % 79.70 %

133 : 8 , 6 , 8 , 5 , 0 , 106...6.02 , 4.51 , 6.02 , 3.76 , 0.00 , 79.70 = 27 : 20.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30%

Powered By www.thaieducation.net