โรงเรียนบ้านโละใหญ่ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 21
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 4 6 4 0 82
ร้อยละ 4.95 % 3.96 % 5.94 % 3.96 % 0.00 % 81.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 8 6 8 5 0 103
ร้อยละ 6.15 % 4.62 % 6.15 % 3.85 % 0.00 % 79.23 %

130 : 8 , 6 , 8 , 5 , 0 , 103...6.15 , 4.62 , 6.15 , 3.85 , 0.00 , 79.23 = 27 : 20.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.77%

Powered By www.thaieducation.net