โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 3 1 4 23
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 9.38 % 3.13 % 12.50 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 11 19 17 31 36 106
ร้อยละ 5.00 % 8.64 % 7.73 % 14.09 % 16.36 % 48.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
148
จำนวน(คน) 8 13 7 21 20 79
ร้อยละ 5.41 % 8.78 % 4.73 % 14.19 % 13.51 % 53.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 400 คน
จำนวน(คน) 19 33 27 53 60 208
ร้อยละ 4.75 % 8.25 % 6.75 % 13.25 % 15.00 % 52.00 %

252 : 11 , 20 , 20 , 32 , 40 , 129...4.37 , 7.94 , 7.94 , 12.70 , 15.87 , 51.19 = 123 : 48.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00%

Powered By www.thaieducation.net