โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
141
จำนวน(คน) 15 9 8 16 7 86
ร้อยละ 10.64 % 6.38 % 5.67 % 11.35 % 4.96 % 60.99 %
ระดับประถมศึกษา
630
จำนวน(คน) 57 18 47 27 46 435
ร้อยละ 9.05 % 2.86 % 7.46 % 4.29 % 7.30 % 69.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 771 คน
จำนวน(คน) 72 27 55 43 53 521
ร้อยละ 9.34 % 3.50 % 7.13 % 5.58 % 6.87 % 67.57 %

771 : 72 , 27 , 55 , 43 , 53 , 521...9.34 , 3.50 , 7.13 , 5.58 , 6.87 , 67.57 = 250 : 32.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 771 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43%

Powered By www.thaieducation.net