โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
141
จำนวน(คน) 31 8 4 26 6 66
ร้อยละ 21.99 % 5.67 % 2.84 % 18.44 % 4.26 % 46.81 %
ระดับประถมศึกษา
630
จำนวน(คน) 37 25 43 28 47 450
ร้อยละ 5.87 % 3.97 % 6.83 % 4.44 % 7.46 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 771 คน
จำนวน(คน) 68 33 47 54 53 516
ร้อยละ 8.82 % 4.28 % 6.10 % 7.00 % 6.87 % 66.93 %

771 : 68 , 33 , 47 , 54 , 53 , 516...8.82 , 4.28 , 6.10 , 7.00 , 6.87 , 66.93 = 255 : 33.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 771 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 255 คน คิดเป็นร้อยละ 33.07%

Powered By www.thaieducation.net