โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 9 6 0 0 38
ร้อยละ 1.85 % 16.67 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 8 12 32 0 0 122
ร้อยละ 4.60 % 6.90 % 18.39 % 0.00 % 0.00 % 70.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 5 7 13 0 0 64
ร้อยละ 5.62 % 7.87 % 14.61 % 0.00 % 0.00 % 71.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 317 คน
จำนวน(คน) 14 28 51 0 0 224
ร้อยละ 4.42 % 8.83 % 16.09 % 0.00 % 0.00 % 70.66 %

228 : 9 , 21 , 38 , 0 , 0 , 160...3.95 , 9.21 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 70.18 = 68 : 29.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 317 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 29.34%

Powered By www.thaieducation.net