โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 36
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 15.91 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 4 6 20 0 1 86
ร้อยละ 3.42 % 5.13 % 17.09 % 0.00 % 0.85 % 73.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 5 6 27 0 1 122
ร้อยละ 3.11 % 3.73 % 16.77 % 0.00 % 0.62 % 75.78 %

161 : 5 , 6 , 27 , 0 , 1 , 122...3.11 , 3.73 , 16.77 , 0.00 , 0.62 , 75.78 = 39 : 24.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22%

Powered By www.thaieducation.net