โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 2.17 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 2 0 5 0 1 130
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 3.62 % 0.00 % 0.72 % 94.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 2 1 3 0 1 84
ร้อยละ 2.20 % 1.10 % 3.30 % 0.00 % 1.10 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 4 2 9 0 2 258
ร้อยละ 1.45 % 0.73 % 3.27 % 0.00 % 0.73 % 93.82 %

184 : 2 , 1 , 6 , 0 , 1 , 174...1.09 , 0.54 , 3.26 , 0.00 , 0.54 , 94.57 = 10 : 5.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.18%

Powered By www.thaieducation.net