โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 2 6 0 0 30
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 6 1 18 0 0 149
ร้อยละ 3.45 % 0.57 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 85.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 10 3 24 0 0 179
ร้อยละ 4.63 % 1.39 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 82.87 %

216 : 10 , 3 , 24 , 0 , 0 , 179...4.63 , 1.39 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 82.87 = 37 : 17.13ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.13%

Powered By www.thaieducation.net