โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.52 % 2.38 % 0.00 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 5 2 19 0 0 149
ร้อยละ 2.86 % 1.14 % 10.86 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 5 2 23 1 0 186
ร้อยละ 2.30 % 0.92 % 10.60 % 0.46 % 0.00 % 85.71 %

217 : 5 , 2 , 23 , 1 , 0 , 186...2.30 , 0.92 , 10.60 , 0.46 , 0.00 , 85.71 = 31 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net