โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 34
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 6.98 % 2.33 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 5 2 19 0 0 148
ร้อยละ 2.87 % 1.15 % 10.92 % 0.00 % 0.00 % 85.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 8 4 22 1 0 182
ร้อยละ 3.69 % 1.84 % 10.14 % 0.46 % 0.00 % 83.87 %

217 : 8 , 4 , 22 , 1 , 0 , 182...3.69 , 1.84 , 10.14 , 0.46 , 0.00 , 83.87 = 35 : 16.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13%

Powered By www.thaieducation.net