โรงเรียนบ้านปงใหม่ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 3 1 1 5 12
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 4.00 % 4.00 % 20.00 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 11 12 11 5 6 54
ร้อยละ 11.11 % 12.12 % 11.11 % 5.05 % 6.06 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 2 3 3 1 5 49
ร้อยละ 3.17 % 4.76 % 4.76 % 1.59 % 7.94 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 16 18 15 7 16 115
ร้อยละ 8.56 % 9.63 % 8.02 % 3.74 % 8.56 % 61.50 %

124 : 14 , 15 , 12 , 6 , 11 , 66...11.29 , 12.10 , 9.68 , 4.84 , 8.87 , 53.23 = 58 : 46.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50%

Powered By www.thaieducation.net