โรงเรียนบ้านปงใหม่ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 1 1 1 2 20
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 8.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 0 2 16 5 5 69
ร้อยละ 0.00 % 2.06 % 16.49 % 5.15 % 5.15 % 71.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 0 2 4 12 2 49
ร้อยละ 0.00 % 2.90 % 5.80 % 17.39 % 2.90 % 71.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 0 5 21 18 9 138
ร้อยละ 0.00 % 2.62 % 10.99 % 9.42 % 4.71 % 72.25 %

122 : 0 , 3 , 17 , 6 , 7 , 89...0.00 , 2.46 , 13.93 , 4.92 , 5.74 , 72.95 = 33 : 27.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75%

Powered By www.thaieducation.net