โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 6 5 0 0 44
ร้อยละ 1.79 % 10.71 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
248
จำนวน(คน) 7 9 38 0 0 194
ร้อยละ 2.82 % 3.63 % 15.32 % 0.00 % 0.00 % 78.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 8 15 43 0 0 238
ร้อยละ 2.63 % 4.93 % 14.14 % 0.00 % 0.00 % 78.29 %

304 : 8 , 15 , 43 , 0 , 0 , 238...2.63 , 4.93 , 14.14 , 0.00 , 0.00 , 78.29 = 66 : 21.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71%

Powered By www.thaieducation.net