โรงเรียนบ้านฮวก (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 20
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 1 1 4 7 0 63
ร้อยละ 1.32 % 1.32 % 5.26 % 9.21 % 0.00 % 82.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 25
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 4 5 7 7 0 108
ร้อยละ 3.05 % 3.82 % 5.34 % 5.34 % 0.00 % 82.44 %

99 : 2 , 3 , 4 , 7 , 0 , 83...2.02 , 3.03 , 4.04 , 7.07 , 0.00 , 83.84 = 16 : 16.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.56%

Powered By www.thaieducation.net