โรงเรียนบ้านฮวก (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 20
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 3 12 1 1 55
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 16.00 % 1.33 % 1.33 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 4 4 13 2 1 106
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 10.00 % 1.54 % 0.77 % 81.54 %

98 : 4 , 4 , 12 , 2 , 1 , 75...4.08 , 4.08 , 12.24 , 2.04 , 1.02 , 76.53 = 23 : 23.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.46%

Powered By www.thaieducation.net