โรงเรียนบ้านแก (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 19
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 3 0 10 0 0 54
ร้อยละ 4.48 % 0.00 % 14.93 % 0.00 % 0.00 % 80.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 5 0 10 0 0 73
ร้อยละ 5.68 % 0.00 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 82.95 %

88 : 5 , 0 , 10 , 0 , 0 , 73...5.68 , 0.00 , 11.36 , 0.00 , 0.00 , 82.95 = 15 : 17.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05%

Powered By www.thaieducation.net