โรงเรียนบ้านแก (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 20
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 57
ร้อยละ 7.35 % 1.47 % 7.35 % 0.00 % 0.00 % 83.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 6 3 5 0 0 77
ร้อยละ 6.59 % 3.30 % 5.49 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %

91 : 6 , 3 , 5 , 0 , 0 , 77...6.59 , 3.30 , 5.49 , 0.00 , 0.00 , 84.62 = 14 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net